Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SMARTRAIN.PL

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://smartrain.pl (dalej jako: „Smartrain”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Celem Smartrain.pl jest umożliwienie Użytkownikowi sporządzenia dedykowanego dla niego planu treningowego wraz z planem diety przez wykwalifikowanych trenerów oraz dietetyków, niezależnie od miejsca zamieszkania czy aktualnego pobytu. Każdy plan treningowy oraz dieta obejmują różnorodne treningi i zestawy dań, tak, aby były one jak najbardziej skuteczne, a przy tym atrakcyjne.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Smartrain.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Smartrain, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Smartrain

 

 

 1.   O NAS
 1.      Właścicielem Smartrain.pl jest Aleks Frankus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Al-Fa Aleks Frankus wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres siedziby i adres do doręczeń: Ul. Sułowska 11, 51-180 Wrocław, NIP: 8952045988, REGON: 361753040, adres poczty elektronicznej: bok@smartrain.pl (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator”).
 2.      Administrator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Administratora w Serwisie Internetowym występują również Specjaliści  oraz korzystający z oferowanych przez nich Usług Usługobiorcy.
 1.   DEFINICJE
 1.      Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1.      CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu i Usług Elektronicznych dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.
  2.      DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Planu diety i Planu treningu oraz sposobu płatności .
  4.      FORUM - Usługa Elektroniczna, forum internetowe dostępne w Serwisie Internetowym umożliwiające korzystającym z niego Usługobiorcom prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów i opinii oraz wzajemną pomoc związaną z tematyką Serwisu Internetowego
  5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6.       KONSULTACJA – niewiążąca, pomocnicza opinia Specjalisty udzielana Usługobiorcy zgodnie z jego Zamówieniem polegająca na udzieleniu informacji z zakresu pomocy dietetycznej oraz treningowej, poinformowaniu o konieczności osobistej wizyty u lekarza lub innego specjalisty lub poinformowaniu o konieczności wykonania dodatkowych badań medycznych. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia .
  7.      KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wykupionych przez niego Konsultacjach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  8.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Aplikacji Internetowej
  9.        PAYU, OPERATOR PŁATNOŚCI - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i z którą Usługodawca ma zawarte umowy o udostępnienie Płatności Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Organem sprawującym nadzór nad Operatorem Płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.
  10.        PLAN – oferowany w Serwisie Internetowym, rozpisany plan treningów, plan diet lub plan treningów i diet razem, który ma możliwość zakupić Użytkownik i korzystać z niego po zalogowaniu się na swoje Konto.
  11.      PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE PAYU - usługi płatności elektronicznych lub płatności kartami płatniczymi dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem PayU zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez PayU.
  12.        PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  13.     SPECJALISTA – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, przygotowujący dla Użytkownika Plan treningu i Plan diety, zgodnie z Zamówieniem Usługobiorcy. 
  14.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  15.      SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SMARTRAIN.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://smartrain.pl.
  16.      USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  17.      USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  18.       USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – Aleks Frankus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Al-Fa Aleks Frankus wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres siedziby i adres do doręczeń: Ul. Sułowska 11, 51-180 Wrocław, NIP: 8952045988, REGON: 361753040, adres poczty elektronicznej: bok@smartrain.pl.
  19.       USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  20.       USTAWA O ZAWODZIE LEKARZA – ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152) tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)
  21.      USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)
  22.      ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zakupu Planu.
 1.   O SERWISIE SMARTRAIN.PL
 1.      Smartrain.pl jest Serwisem Internetowym mającym na celu umożliwienie Użytkownikowi sporządzenia dedykowanego dla niego planu treningowego wraz z planem diety przez wykwalifikowanych trenerów oraz dietetyków, niezależnie od miejsca zamieszkania czy aktualnego pobytu. Każdy plan treningowy oraz dieta obejmują różnorodne treningi i zestawy dań, tak, aby były one jak najbardziej skuteczne, ale przy tym atrakcyjne.
 2.      Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
 1.      OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 1.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1.      USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
 1.      Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2.      Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, Forum. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 3.      Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest nieodpłatne, z wyłączeniem Usług płatnych, zgodnie z Cennikiem.
 1.      WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA
 1.      Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem przejścia przez Użytkownika do zakładki „Kup plan”. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
 2.      W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących wybranego Planu, zgodnie z Formularzem Zamówienia.
 3.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 1.      WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY
 1.      Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2.      Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: bok@smartrain.pl.
 3.      W ramach utworzonego Konta Użytkownik ma wgląd między innymi do złożonych przez siebie Zamówień, swoich treningów i diet.
 4.      Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, gdy Użytkownik mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny, narusza niniejszy Regulamin poprzez bezprawne wykorzystywanie Serwisu.
 5.      Zawieszenie Konta Użytkownika może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe dokonywanie nowych Zamówień. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
 6.      Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
 1.      NEWSLETTER

1.   Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.

2.   Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: bok@smartrain.pl

 1.      FORUM
    1.      Przeglądanie Forum możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym oznaczonej jako Forum i nie wymaga posiadania Konta w Serwisie Internetowym. Dodanie wpisu lub odpowiedzi na Forum  wymaga uprzedniego zalogowania się na Konto w Serwisie, a następnie wypełnienia formularza dodania nowego wątku lub odpowiedzi w danym wątku Forum.
    2.      Wypowiedzi zamieszczane na Forum przez Usługobiorcę powinny być związane z tematyką Serwisu Internetowego i danego wątku na Forum oraz powinny być publikowane w odpowiednim dziale dla danej kategorii wątków albo postów. Wypowiedzi powinny odnosić się do komentowanej treści.
 2.   PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

1.     Część funkcjonalności Konta w Serwisie Internetowym jest odpłatna, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem korzystania z nich.

2.     Cena uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest jako cena całkowita i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami , a także o innych kosztach, które mogą powstać w wyniku korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu , a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronach Serwisu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

3.     Serwis Internetowy udostępnienia Usługobiorcom Płatności Elektroniczne PayU lub płatności przelewem tradycyjnym. Sposoby płatności wskazane są w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

4.     W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności elektronicznych Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

 1.   WARUNKI ZAKUPU I KORZYSTANIA Z KONSULTACJI

1.     Procedura zakupu Planu w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień ma następujący przebieg:

  1.      Zakup Planu następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia;
  2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa.

2.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 11 ppkt. 1b Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

3.     Plan nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Plan nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Plan ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia, wykonywania ćwiczeń i trzymania się otrzymania wyznaczonej diety, w celu osiągnięcia rezultatu, na jakim zależy Użytkownikowi.

4.     Konsultacja nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.

5.     Konsultacja nie może być podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Usługobiorcę leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków – w każdym wypadku, niezależnie od udzielonej Konsultacji, przed podjęciem decyzji w tym zakresie zalecana jest bezpośrednia wizyta u lekarza lub dietetyka.

 1.   KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: bok@smartrain.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 1.   REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1.      Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: bok@smartrain.pl).
 2.      Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3.      Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
 1.      Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą. 
 2.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3.      Z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. 4 Regulaminu.
 4.      Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5.      Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Ul. Sułowska 11, 51-180 Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@smartrain.pl.
 6.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

15)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1.      Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1.      Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Sprzedawców) niebędących konsumentami.
 2.      Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).
 3.      Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5.      Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 6.      Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 1.   PRAWA AUTORSKIE
 1.      Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2.      Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.      Umowy zawierane poprzez Smartrain.pl zawierane są w języku polskim.
 2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  1.      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomieni W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Kupna) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Kupna.
 3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Smartrain.pl